วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


องค์ประกอบนาฏศิลป์ไทย
1.            การฟ้อนรำหรือลีลาท่ารำ
-                   ภาษาทางนาฏศิลป์
-                   นาฏยศัพย์
2.            ดนตรีที่ใช้ในประกอบการแสดง
-                   เพลงหน้าพาทย์
-                   เพลงที่มีเนื้อร้อง
-                   เพลงภูมิหลัง

3.            คำร้องหรือเนื้อร้อง
4.            การแต่งกาย
บรูณาการศิลปะแขนงอื่นๆ กับการแสดงนาฏศิลป์
1. แสง สี เสียง
2. ฉาก
3. เครื่องแต่งกาย
4.อุปกรณ์การแสดง